ใบขับขี่ มีกี่ประเภท ? และการต่อใบขับขี่ในสถานการณ์โควิด

เฉลิมชัย รถบ้าน > ข่าวสารรถยนต์ > ข่าวสารยานยนต์ > ใบขับขี่ มีกี่ประเภท ? และการต่อใบขับขี่ในสถานการณ์โควิด

ใบขับขี่ มีกี่ประเภท ? และการต่อใบขับขี่ในสถานการณ์โควิด

สิงหาคม 26, 2021 / 68 / ข่าวสารยานยนต์
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It
มาตรการการต่อใบขับขี่ในสถานการณ์โควิด

ด้วยสถานการณ์โควิดระบาดต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย โดยใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว ยังสามารถใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและสำหรับผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนใบขับขี่หมดอายุ โดยเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ www.dlt-elearning.com และสามารถนำผลผ่านการอบรมออนไลน์ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานกรมขนส่งที่สะดวก

สำหรับผู้ขับขี่ทุกคน ก่อนที่จะสามารถนำรถมาใช้บนท้องถนน ไม่ว่าจะขับรถชนิดใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีและเตรียมให้พร้อมก็คือ ใบอนุญาต

ขับรถหรือใบขับขี่ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ชนิด ดังนี้
1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว อายุ 1 ปี
   – ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
   – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
   – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล อายุ 5
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ อายุ 3
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุ 3
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน อายุ 5
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ อายุ 5
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9) อายุ 5
11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) อายุ 1

โดยปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว และแบบ 5 ปี ซึ่งมีเอกสารและขั้นตอนในการต่อใบขับขี่ดังนี้

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี มีเอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2564 ดังนี้ :
   – ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
   – บัตรประชาชนฉบับจริง
   – ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย
   2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
   2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
   2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
   2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท


**หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี มีเอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2564 ดังนี้ :
   – ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
   – บัตรประชาชนฉบับจริง
   – ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี มีเอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2564 ดังนี้ :
   – ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน    – บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
   2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
   2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
   2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
3. อบรม 1 ชั่วโมง
4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
5. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท

**หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิดระบาดต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

และสำหรับผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่ สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ โดยเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่www.dlt-elearning.com และสามารถนำผลผ่านการอบรมออนไลน์ติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องอบรมที่สำนักงานอีก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.valvoline.co.th/information/tips/202119.php

ต้องการความช่วยเหลือในการหารถ

ติดต่อเรา

ขายรถมือสองแยกตามยี่ห้อ

ขายรถ โตโยต้า มือสอง สภาพดี

ขายรถ นิสสัน มือสอง สภาพดี

ขายรถ เชฟโรเลต มือสอง สภาพดี

ขายรถ ฮอนด้า มือสอง สภาพดี

ขายรถ อิซูสุ มือสอง สภาพดี

ขายรถ มิตซูบิชิ มือสอง สภาพดี

ขายรถ ซูซุกิ มือสอง สภาพดี

ขายรถ ฟอร์ด มือสอง สภาพดี

ขายรถ มาสด้า มือสอง สภาพดี

ขายรถ KIA มือสอง สภาพดี

ขายรถ เอ็มจี มือสอง สภาพดี

ขายรถ TATA มือสอง สภาพดี